ZÁSADA ÚČETNÍ JEDNOTKY

Účetní jednotka ("ÚJ") vede pouze jedno účetnictví za účetní jednotku jako celek – například za dceřinou společnost nebo oddělené provozovny

ZÁSADA NEPŘETRŽITOSTI TRVÁNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY

ÚJ je povinna vést účetnictví od doby svého vzniku až do doby svého zániku

ZÁSADA PRAVDIVÉHO A VĚRNÉHO ZOBRAZENÍ

ÚJ musí vést účetnictví srozumitelně a obsah položek účetní závěrky musí odpovídat skutečnému stavu

ZÁSADA PERIODICITY

ÚJ má za povinnost zjišťovat výsledek hospodaření a finanční situaci v pravidelných intervalech

ZÁSADA BILANČNÍ KONTINUITY

konečný stav účtu ÚJ k 31. 12. musí korespondovat s počátečním stavem účtu k 1. 1. následujícího roku

Zdroj: institutucetnicvi.cz