Zákon o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), stanoví rozsah a způsob vedení účetnictví, požadavky na jeho průkaznost a podmínky předávání účetních záznamů pro potřeby státu.

Předmět účetnictví

Účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření.

Účetní období

Účetním obdobím je nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct kalendářních měsíců, není-li stanoveno jinak. Účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem nebo je hospodářským rokem. Hospodářským rokem je účetní období, které může začít pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden. Účetní období bezprostředně předcházející změně účetního období může být kratší nebo i delší než uvedených dvanáct měsíců.

Odpovědnost za vedení účetnictví

Odpovědnost za vedení účetnictví má účetní jednotka. Účetní jednotka se nezbaví odpovědnosti za vedení účetnictví, pověří-li jeho vedením jinou právnickou nebo fyzickou osobu.

Základní funkce účetnictví

Účetnictví v České republice se řídí zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., který stanovuje rozsah a způsob vedení účetnictví. Základní funkcí účetnictví je porovnat stav majetku zaevidovaného v účetním systému se skutečným stavem. Podnikatelskému subjektu to přináší informace o ekonomickém vývoji za určité časové období.

Základní funkce účetnictví

Účetní jednotky získávají přehled o stavu a pohybu majetku, závazků, nákladů a výnosů a dále zjišťují výsledek hospodaření. Účetnictví má tyto základní funkce:

  • DOKUMENTAČNÍ A INFORMAČNÍ – obsahuje záznamy o hospodářských jevech a dění v podniku
  • DISPOZIČNÍ – poskytuje informace podstatné k řízení podnikatelské činnosti
  • KONTROLNÍ – záznamy umožňují kontrolu hospodaření a stavu majetku

Jaký je význam vedení účetnictví

Účetnictví je zdrojem informací:

  • pro podnikatele
  • o majetku a hospodaření podniku
  • při případném vedení sporů
  • pro účely daňové povinnosti